2020 оны 4-р сарын 7
11 цаг 35 минут

Стратегиа боловсруулах нь

Бид өмнөх нийтлэлүүдээрээ Стратеги төлөвлөлтийн талаарх ойлголт, төлөвлөлтийг боловсруулахад зайлшгүй шаардлагатай гадаад, дотоод орчны анализ, түүнчлэн, судалгаа, дата өгөгдлийн шинжилгээ болон тэдгээрийг бизнес шийдэлдээ ашиглах талаар мэдээлэл өгсөн билээ. Тэгвэл энэ удаагийн нийтлэлээрээ дараагийн алхам буюу Стратегиа хэрхэн тодорхойлох талаар бичихээр бэлдлээ. Та санал, сэтгэгдлээ хуваалцахыг хүсвэл манай вебсайт, нийгмийн сүлжээ хаягаар чөлөөтэй холбогдоно уу. Тунгаан уншсан таньд баярлалаа.

Бид эхний нийтлэлдээ “ирээдүйнхээ амжилтыг төсөөлөн, тэрхүү амжилтанд хүргэх алхамуудыг уялдаа холбоотойгоор төлөвлөн, гүйцэтгэх” нь стратеги төлөвлөлт болохыг дурдсан.Өөрөөр хэлбэл, стратеги нь тухайн байгууллагын тулгуур бодлого ба энэ нь бүх нэгж хэсгүүдийг уялдаа холбоотой ажиллуулан, алсын хараа, зорилгодоо хэрхэн хүрэхийг тодорхойлдог.

Стратегийг уламжлалт буюу дээрээс доош, эсхүл тухайн нөхцөл байдалд тохируулан боловсруулдаг. Уламжлалт буюу дээрээс доош (“top-down”) шатлалаар боловсруулах нь стратеги төлөвлөлтийн албан процесс бөгөөд үүнд тухайн байгууллагын удирдлага, Стратеги хариуцсан захирал зэрэг дээд албан тушаалтан боловсруулахыг хэлдэг. Ийнхүү урьдчилан төлөвлөсөн, зорьсон стратегийг хэрэгжүүлэх явцад аливаа бэрхшээл асуудал тулгаран, тухайн нөхцөл байдалд зохицсон арга хэмжээ авах шаардлага гардаг. Тухайн үүссэн нөхцөл байдалд тохируулан гарч ирж буй стратеги нь emergent буюу доороос дээш (“bottom-up”) тодорхойлогдсон стратеги юм.

Бизнесийн гадаад, дотоод орчны дүн шинжилгээг хийхэд хэн нэгэн бие даан хийж болдог бол стратегийг боловсруулахад багийн оролцоо чухал. Энэхүү багт байгууллагын бүх түвшний ажилтны төлөөлөл оролцохоос гадна тухайн салбарын эксперт, зөвлөх зэрэг аль болох олон тал, өнцгөөс харахад туслалцах төлөөлөл байлган, тэдний санааг уралдуулан стратегиа боловсруулдаг. Үүнийг Стратегийн дайны өрөө (Strategic War Room) хэмээн нэрлэдэг. Түүнчлэн, Дизайн тинкинг (Design Thinking), Түргэн туршилт (Rapid Prototyping), Бизнесийн загвар зураг (Business Model Canvas) зэрэг стратеги боловсруулах олон аргачлалууд байдаг.

Үүний зэрэгцээ, бидний бас нэгэн өргөн хэрэглэдэг хэрэгсэл нь стратеги анализд дурьдагдсан СВОТ шинжилгээний хэрэгслийг ашиглан, стратеги шийдлээ тодорхойлдог. Үүнд, ойрын хугацааны стратеги шийдлийг боловсруулахдаа давуу талыг боломжтой хослуулдаг. Дунд хугацааны шийдлийг боловсруулахдаа давуу талыг аюултай, эсхүл сул талыг боломжтой хослуулна. Урт хугацааны стратеги шийдлийг сул тал болон аюулыг хослуулан боловсруулдаг гэсэн нэгэн хэрэгсэл байдаг.

Зөвлөх үйлчилгээний туршлагаасаа анзаарахад дараах зүйлсийгстратегиа боловсруулахад байгууллагууд бодолцох хэрэгтэй ажиглагддаг. Үүнд:

  1. Төгс шийдэл гэж байхгүй. Мэдээлэл, судалгаа, дүн шинжилгээ, туршлага зэрэгтээ тулгуурлан аль болох хамгийн сайн, зөв гэсэн шийдлүүдийг боловсруулах хэдий ч төгс стратеги боловсруулагдана гэсэн үг биш. Иймд, стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулаад орхих биш өдөр тутамдаа эргэн сөхөх, дүгнэх, ажилтан бүрийн ажлаа гүйцэтгэхэд чиглүүлэгч болгох баримт болгох хэрэгтэй.
  1. Хүнтэй холбоотой хүчин зүйлийг зайлшгүй бодолцоно. Үүнд, нэгдүгээрт,Засаглалын тогтолцоог бодолцоно. Өөрөөр хэлбэл, тухайн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтаас эхлээд дотоод соёл, харилцаа, түүнчлэн, зорилгыг хэрэгжүүлэхэд хэрхэн хандаж буй зэргийг авч үзнэ гэсэн үг. Үүний зэрэгцээ, оролцогч талуудын харилцаа, эрсдлийн менежментийг хэрхэн шийдэж буй зэрэг тухайн байгууллагын засаглал хэрхэн явагддаг нь стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй бодолцох хүчин зүйлс юм.

Хоёрдугаарт, аливаа шийдлийг хүн л гаргаж буй тул шийдвэр гаргаж буй нөхцлийг бодолцох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, ямар ч шийдвэр гаргалтанд хувь хүний эрх ашиг, сонирхол, эдийн засгийн ашиг сонирхолтусгагддагаас гадна, мэдээллийн хязгаарлагдмал байдал, хүлээн авах (cognitive) чадвар, тухайн агшинд хэр их хэмжээний мэдээлэл процесслох чадвар зэрэг нөхцөл байдал нь хувь хүний рационал шинж чанарт нөлөөлж байдгыг бодолцох нь чухал.

  1. Санхүү эсхүл үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь стратеги төлөвлөгөөбиш.Санхүүгийн тогтвортой байдлыг зорих нь зөв ч, ажилтан ажиллагсад, хэрэглэгч ба тэдний хэрэгцээ, байгууллагын тань бий болгож буй үнэ цэнэ зэрэг зүйлс нь мөн санхүүгийн тогтвортой байдлыг бий болгоход нөлөөлж буй хүчин зүйлс гэдгийг маргаж болохгүй.Өөрөөр хэлбэл, таны хүсч буй 10%, 20% өсөлт нь эдгээр хүчин зүйлсийг бодолцон, уялдаа холбоотой төлөвлөхөөс хамааралтай.

Мөн, зарим байгуллагууд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг стратеги төлөвлөгөө хэмээн ойлгодог. Үүнээс гадна, хэт олон ажлууд төлөвлөгдсөн, эсхүл төлөвлөгдсөн ажлууд ямар үр дүнгийн төлөө хийгдээд байгаа нь тодорхойгүй байдаг. Төлөвлөлт нь урт ажлын жагсаалт байснаараа, эсхүл огцом том зорилгыг биелүүлэхээр төлөвлөсөн байснаараа мундаг сайн төлөвлөлт болчихсон гэсэн үг огт биш. Алсын хараа, Эрхэм зорилгод тань хүргэх ажлуудыг богино (1 жил), дунд (3-5 жил) хугацаанд тодорхойлон, тодорхойгоор, хэмжигдэхүйцээр, хийгдэхүйцээр тодорхойлж чадвал илүү бодит төлөвлөлт болно.

  1. Сонголт зайлшгүй хийгддэг(Trade-offs).Цаг, хөрөнгө мөнгө зэрэг бүх л нөөц бололцоо хязгаарлагдмал тул нөөцийг ухаалаг хуваарилах, ямар ажилд цаг зав, хүний болон хөрөнгийн нөөцөө зарцуулах, ямрыг нь хаях, гээх гэдгийг стратеги төлөвлөлтөнд зайлшгүй бодолцдог. Өөрөөр хэлбэл, хүсэл хязгааргүй тул байгууллагын ирээдүйн тэмүүлэл (Алсын хараа), үнэ цэнэ, өрсөлдөөний давуу талыг бэхжүүлсэн үйл ажиллагаа, сонголтуудаа урьтал болгох trade-off шийдлийг стратеги төлөвлөгөөнд тусгана.

Эцэст нь дурдахад, шатар тоглоход бүгд л хожихын төлөө тоглодгийн адил аливаа байгууллага оршин тогтнохын төлөө, “тоглоом”-доо ялахын төлөө оршдог. Гагцхүү, хэр сайн уялдаа холбоотой асуудлыг харж шийдвэрлэж чадаж байгаа, олон талаас нь бодолцож буй эсэх, түүнчлэн, тухайн нөхцөл байдалд тулгуурлан шийдвэрээ хянах, сайжруулах чадамж, бололцоо бий эсэх зэрэг нь стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд нэн чухал хүчин зүйлс. Ингэж чадвал, төлөвлөлт болон хэрэгжилтийн зөрүүг багасган, саар явж байгаа нь сайжрах, сайн явж байгаа нь амжилтаа улам бататгах боломж бий болно.■

Бэлдсэн:

Р. Оюун, ӨүАрДиБиКонсалтинг ХХК-н Ахлахзөвлөх, Стратеги&Төлөвлөлт (Бизнесийнудирдлагынмагистр – Олонулсынмаркетингийнменежмент, АНУ, 2008), www.linkedin.com/in/orentsen/

С. Уянга,  ӨүАрДиБиКонсалтинг ХХК-н Ахлаханалист, Судалгаа&Дата (Шинжлэхухаанымагистр – Бизнесийнанализ, АНУ, 2019), www.linkedin.com/in/uyangas/

МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү нийтлэлийг нь Өү Ар Ди Би Консалтинг ХХК-н зөвлөхүүдийн бэлтгэсэн ба үүнд Zaluu.com-н удирдлага, ажилтан ажиллагсдын санаа, үзэл бодол, итгэл үнэмшил тусгагдаагүй болно. Стратеги, Маркетинг, Менежментийн холбогдолтой орчуулсан нийтлэлүүдийг www.ordbconsulting.com/blogхолбоосоос уншина уу.

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд zaluu.com хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан бөгөөд мөн IP хаяг ил гарсан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.

Шинэ мэдээ

“Рафаэл интернэйшнл“ ТББ Богд сумын эрүүл мэндийн төвд иж бүрдэл хамгаалах хэрэгсэл хандивлав6 сар 5. 9:29Сонгон шалгаруулалтын зарыг сунгаж байна5 сар 29. 12:44Б.Бямбадорж: Хот тохижилтын 700 гаруй ажилчид, хоёр сар гаруй хугацаанд ажлаа хийж дуусгалаа5 сар 28. 12:33Хүрээ амаржих газрын удирдлага М.Мөнхсайхан, Д.Цэцгээ, жижүүр эмч, төрөх тасгийн эмч нартай хариуцлага тооцоё4 сар 18. 20:23Эргэн төлөгдөхгүйгээр цугласан хагас тэрбумын орлогынхоо талаар Мобиком корпорацийн Япон эзэд болон Гүйцэтгэх захирал Кожи Курушима хариулт өгнө үү1 сар 18. 15:39Б.Энхбаяр vs Д.Амарбаясгалан1 сар 18. 11:30Соёлын сайд Ч.Номин та ДБЭТ-ын ерөнхий балетмейстер Д.Дашлхагвыг хамгаалж ажлуулсаар байх уу?2023, 12 сар 22. 16:13Мисс Бямбасүрэн “Miss Asian Awards 2023” тэмцээнд дэд байр эзэллээ2023, 12 сар 8. 12:01Ардчилсан намын даргын Ажлын албаны даргаар намын даргын зөвлөх Энхтөрийн Галбадралыг томиллоо2023, 12 сар 4. 13:04ФИДИК-ийн загвар гэрээний үнэ тогтоох, ажил хүлээлцэх асуудал2023, 11 сар 26. 14:46ТОДРУУЛГА: Цагдаагийн байгууллагын гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага, мэдээллийн бүртгэл шинэчлэгдсэн2023, 11 сар 19. 14:32Зүүсэн цол энгэрээс гялтагнана, Зурсан түүх тэнгэрээс ч гялалзана2023, 11 сар 4. 10:44БЗД: Үерт автсан хороодод ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийж байна2023, 10 сар 30. 10:35Н.Баярмөнх: Орон сууцны хороолол дунд хашаалсан шүүхийн маргаантай гэх газруудыг шийдвэр гартал чөлөөлөх хэрэгтэй2023, 10 сар 30. 10:32А.Баяр: БЗД-ийн VII хороонд үйл ажиллагаа эрхэлдэг бар, цэнгээний газруудыг цэгцэлнэ2023, 10 сар 30. 10:28БЗД-ийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудад “Цахим” индрийг гардуулсаар байна2023, 10 сар 26. 11:03Зөвшөөрлөөр тогтохгүй зөрчлүүдээ нуух аа боль! Ондо2023, 10 сар 16. 13:58Төрийн өмчит “Мон-Атом” компанийн Гүйцэтгэх захирал асан Э.Галбадрал: Ураны салбар эдийн засгийн эргэлтэд орсноор эдийн засгийг солонгоруулах нэгэн тод шар өнгө болж байгаад баяртай байна2023, 10 сар 13. 19:37Л.Лувсандэмбэрэл: Багш, шавь, гэр бүл гэсэн гурвалсан холбоо сайн байж амжилтад хүрдэг2023, 10 сар 5. 14:37Л.Оюун-Эрдэнийн ээлжит том нүүдэл нь ТӨСӨВ байх нь!2023, 9 сар 27. 15:08ТАНИЛЦ: АН-ын дарга Л.Гантөмөрийн зөвлөхүүд2023, 9 сар 25. 14:06Н.Баярмөнх: Хоол захиалж идсэн гэх 54 сая төгрөгөөр гамшгийн үед ажилласан төрийн алба хаагчдын хоол хүнсийг шийдвэрлэсэн2023, 9 сар 19. 11:07“Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга зүй“ сэдэвт бүсчилсэн сургалт болж байна2023, 9 сар 18. 16:32“Нээлттэй –Хөвсгөл-2023” арга хэмжээ Улаанбаатарт болно2023, 9 сар 18. 11:17Цагдаагийн байгууллага, Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сан хамтран цахим орчинд үйлдэгдэж буй хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах,иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэдээллийн технологийн зохистой хэрэглээг бий болгох, зорилготой “Нууцалъя- Private” нөлөөллийн аяныг эхлүүлжээ. Тус аян энэ сарын 15-ны өдрөөс 12 сарын 25-ны хугацаанд улсын хэмжээнд зохион байгуулагдана2023, 9 сар 17. 16:28Зул бөхөхийнхөө өмнө бадамладаг!2023, 9 сар 15. 12:57ХИЧЭЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД #ЭРСДЭЛГҮЙ_ИРЭЭДҮЙ ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА2023, 9 сар 5. 17:49ХҮҮХДИЙГ ЗОХИСГҮЙ АГУУЛГААС ХАМГААЛЦГААЯ2023, 9 сар 5. 16:28Хүүхэд хамгааллын хөтөлбөр2023, 8 сар 29. 17:05Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Мэддэг, Мэдээлдэг байя” аян эхэллээ2023, 8 сар 29. 16:42
© 2008 - 2024 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.