2020 оны 4-р сарын 7
11 цаг 35 минут

Стратегиа боловсруулах нь

Бид өмнөх нийтлэлүүдээрээ Стратеги төлөвлөлтийн талаарх ойлголт, төлөвлөлтийг боловсруулахад зайлшгүй шаардлагатай гадаад, дотоод орчны анализ, түүнчлэн, судалгаа, дата өгөгдлийн шинжилгээ болон тэдгээрийг бизнес шийдэлдээ ашиглах талаар мэдээлэл өгсөн билээ. Тэгвэл энэ удаагийн нийтлэлээрээ дараагийн алхам буюу Стратегиа хэрхэн тодорхойлох талаар бичихээр бэлдлээ. Та санал, сэтгэгдлээ хуваалцахыг хүсвэл манай вебсайт, нийгмийн сүлжээ хаягаар чөлөөтэй холбогдоно уу. Тунгаан уншсан таньд баярлалаа.

Бид эхний нийтлэлдээ “ирээдүйнхээ амжилтыг төсөөлөн, тэрхүү амжилтанд хүргэх алхамуудыг уялдаа холбоотойгоор төлөвлөн, гүйцэтгэх” нь стратеги төлөвлөлт болохыг дурдсан.Өөрөөр хэлбэл, стратеги нь тухайн байгууллагын тулгуур бодлого ба энэ нь бүх нэгж хэсгүүдийг уялдаа холбоотой ажиллуулан, алсын хараа, зорилгодоо хэрхэн хүрэхийг тодорхойлдог.

Стратегийг уламжлалт буюу дээрээс доош, эсхүл тухайн нөхцөл байдалд тохируулан боловсруулдаг. Уламжлалт буюу дээрээс доош (“top-down”) шатлалаар боловсруулах нь стратеги төлөвлөлтийн албан процесс бөгөөд үүнд тухайн байгууллагын удирдлага, Стратеги хариуцсан захирал зэрэг дээд албан тушаалтан боловсруулахыг хэлдэг. Ийнхүү урьдчилан төлөвлөсөн, зорьсон стратегийг хэрэгжүүлэх явцад аливаа бэрхшээл асуудал тулгаран, тухайн нөхцөл байдалд зохицсон арга хэмжээ авах шаардлага гардаг. Тухайн үүссэн нөхцөл байдалд тохируулан гарч ирж буй стратеги нь emergent буюу доороос дээш (“bottom-up”) тодорхойлогдсон стратеги юм.

Бизнесийн гадаад, дотоод орчны дүн шинжилгээг хийхэд хэн нэгэн бие даан хийж болдог бол стратегийг боловсруулахад багийн оролцоо чухал. Энэхүү багт байгууллагын бүх түвшний ажилтны төлөөлөл оролцохоос гадна тухайн салбарын эксперт, зөвлөх зэрэг аль болох олон тал, өнцгөөс харахад туслалцах төлөөлөл байлган, тэдний санааг уралдуулан стратегиа боловсруулдаг. Үүнийг Стратегийн дайны өрөө (Strategic War Room) хэмээн нэрлэдэг. Түүнчлэн, Дизайн тинкинг (Design Thinking), Түргэн туршилт (Rapid Prototyping), Бизнесийн загвар зураг (Business Model Canvas) зэрэг стратеги боловсруулах олон аргачлалууд байдаг.

Үүний зэрэгцээ, бидний бас нэгэн өргөн хэрэглэдэг хэрэгсэл нь стратеги анализд дурьдагдсан СВОТ шинжилгээний хэрэгслийг ашиглан, стратеги шийдлээ тодорхойлдог. Үүнд, ойрын хугацааны стратеги шийдлийг боловсруулахдаа давуу талыг боломжтой хослуулдаг. Дунд хугацааны шийдлийг боловсруулахдаа давуу талыг аюултай, эсхүл сул талыг боломжтой хослуулна. Урт хугацааны стратеги шийдлийг сул тал болон аюулыг хослуулан боловсруулдаг гэсэн нэгэн хэрэгсэл байдаг.

Зөвлөх үйлчилгээний туршлагаасаа анзаарахад дараах зүйлсийгстратегиа боловсруулахад байгууллагууд бодолцох хэрэгтэй ажиглагддаг. Үүнд:

  1. Төгс шийдэл гэж байхгүй. Мэдээлэл, судалгаа, дүн шинжилгээ, туршлага зэрэгтээ тулгуурлан аль болох хамгийн сайн, зөв гэсэн шийдлүүдийг боловсруулах хэдий ч төгс стратеги боловсруулагдана гэсэн үг биш. Иймд, стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулаад орхих биш өдөр тутамдаа эргэн сөхөх, дүгнэх, ажилтан бүрийн ажлаа гүйцэтгэхэд чиглүүлэгч болгох баримт болгох хэрэгтэй.
  1. Хүнтэй холбоотой хүчин зүйлийг зайлшгүй бодолцоно. Үүнд, нэгдүгээрт,Засаглалын тогтолцоог бодолцоно. Өөрөөр хэлбэл, тухайн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтаас эхлээд дотоод соёл, харилцаа, түүнчлэн, зорилгыг хэрэгжүүлэхэд хэрхэн хандаж буй зэргийг авч үзнэ гэсэн үг. Үүний зэрэгцээ, оролцогч талуудын харилцаа, эрсдлийн менежментийг хэрхэн шийдэж буй зэрэг тухайн байгууллагын засаглал хэрхэн явагддаг нь стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй бодолцох хүчин зүйлс юм.

Хоёрдугаарт, аливаа шийдлийг хүн л гаргаж буй тул шийдвэр гаргаж буй нөхцлийг бодолцох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, ямар ч шийдвэр гаргалтанд хувь хүний эрх ашиг, сонирхол, эдийн засгийн ашиг сонирхолтусгагддагаас гадна, мэдээллийн хязгаарлагдмал байдал, хүлээн авах (cognitive) чадвар, тухайн агшинд хэр их хэмжээний мэдээлэл процесслох чадвар зэрэг нөхцөл байдал нь хувь хүний рационал шинж чанарт нөлөөлж байдгыг бодолцох нь чухал.

  1. Санхүү эсхүл үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь стратеги төлөвлөгөөбиш.Санхүүгийн тогтвортой байдлыг зорих нь зөв ч, ажилтан ажиллагсад, хэрэглэгч ба тэдний хэрэгцээ, байгууллагын тань бий болгож буй үнэ цэнэ зэрэг зүйлс нь мөн санхүүгийн тогтвортой байдлыг бий болгоход нөлөөлж буй хүчин зүйлс гэдгийг маргаж болохгүй.Өөрөөр хэлбэл, таны хүсч буй 10%, 20% өсөлт нь эдгээр хүчин зүйлсийг бодолцон, уялдаа холбоотой төлөвлөхөөс хамааралтай.

Мөн, зарим байгуллагууд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг стратеги төлөвлөгөө хэмээн ойлгодог. Үүнээс гадна, хэт олон ажлууд төлөвлөгдсөн, эсхүл төлөвлөгдсөн ажлууд ямар үр дүнгийн төлөө хийгдээд байгаа нь тодорхойгүй байдаг. Төлөвлөлт нь урт ажлын жагсаалт байснаараа, эсхүл огцом том зорилгыг биелүүлэхээр төлөвлөсөн байснаараа мундаг сайн төлөвлөлт болчихсон гэсэн үг огт биш. Алсын хараа, Эрхэм зорилгод тань хүргэх ажлуудыг богино (1 жил), дунд (3-5 жил) хугацаанд тодорхойлон, тодорхойгоор, хэмжигдэхүйцээр, хийгдэхүйцээр тодорхойлж чадвал илүү бодит төлөвлөлт болно.

  1. Сонголт зайлшгүй хийгддэг(Trade-offs).Цаг, хөрөнгө мөнгө зэрэг бүх л нөөц бололцоо хязгаарлагдмал тул нөөцийг ухаалаг хуваарилах, ямар ажилд цаг зав, хүний болон хөрөнгийн нөөцөө зарцуулах, ямрыг нь хаях, гээх гэдгийг стратеги төлөвлөлтөнд зайлшгүй бодолцдог. Өөрөөр хэлбэл, хүсэл хязгааргүй тул байгууллагын ирээдүйн тэмүүлэл (Алсын хараа), үнэ цэнэ, өрсөлдөөний давуу талыг бэхжүүлсэн үйл ажиллагаа, сонголтуудаа урьтал болгох trade-off шийдлийг стратеги төлөвлөгөөнд тусгана.

Эцэст нь дурдахад, шатар тоглоход бүгд л хожихын төлөө тоглодгийн адил аливаа байгууллага оршин тогтнохын төлөө, “тоглоом”-доо ялахын төлөө оршдог. Гагцхүү, хэр сайн уялдаа холбоотой асуудлыг харж шийдвэрлэж чадаж байгаа, олон талаас нь бодолцож буй эсэх, түүнчлэн, тухайн нөхцөл байдалд тулгуурлан шийдвэрээ хянах, сайжруулах чадамж, бололцоо бий эсэх зэрэг нь стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд нэн чухал хүчин зүйлс. Ингэж чадвал, төлөвлөлт болон хэрэгжилтийн зөрүүг багасган, саар явж байгаа нь сайжрах, сайн явж байгаа нь амжилтаа улам бататгах боломж бий болно.■

Бэлдсэн:

Р. Оюун, ӨүАрДиБиКонсалтинг ХХК-н Ахлахзөвлөх, Стратеги&Төлөвлөлт (Бизнесийнудирдлагынмагистр – Олонулсынмаркетингийнменежмент, АНУ, 2008), www.linkedin.com/in/orentsen/

С. Уянга,  ӨүАрДиБиКонсалтинг ХХК-н Ахлаханалист, Судалгаа&Дата (Шинжлэхухаанымагистр – Бизнесийнанализ, АНУ, 2019), www.linkedin.com/in/uyangas/

МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү нийтлэлийг нь Өү Ар Ди Би Консалтинг ХХК-н зөвлөхүүдийн бэлтгэсэн ба үүнд Zaluu.com-н удирдлага, ажилтан ажиллагсдын санаа, үзэл бодол, итгэл үнэмшил тусгагдаагүй болно. Стратеги, Маркетинг, Менежментийн холбогдолтой орчуулсан нийтлэлүүдийг www.ordbconsulting.com/blogхолбоосоос уншина уу.

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд zaluu.com хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан бөгөөд мөн IP хаяг ил гарсан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.

Шинэ мэдээ

Согтуугаар жолоо барьсанаас бага насны хоёр хүүхэд машины цонхоор шидэгдсэн осол гарлаа5 цаг 39 минутын өмнөГурван сартай хүүхдээ тэврээд зургаан давхраас үсэрчээ6 цаг 21 минутын өмнөМ.Оюунчимэг: Хөдөлмөрлөж буй хүнийг дэмжиж байж улс орон хөгждөг5 сар 29. 18:03Супер баатрууд хэн нь хэнийгээ дуурайсан бэ?5 сар 29. 18:00124 жилийн түүхтэй Бостоны марафон анх удаагаа цуцлагдлаа5 сар 29. 17:55Шар гунан арслан БОСОО ШАГДАР, Хар гунан арслан ЭЭЖИН НАНЗАД5 сар 29. 17:50Миннесотад болж буй эсэргүүцлийн ажиллагаанд оролцогсдын тоо нэмэгдсээр байна5 сар 29. 17:45Нойтон цас орж, говь, талын нутгаар сэрүүсч, салхи шуургатай байна5 сар 29. 17:45ОХУ-ын лигт үзэгчтэй тоглолт хийх зөвшөөрөл өгчээ5 сар 29. 17:40Аавыгаа сундлаад 1200 км дугуй унасан охинд Энэтхэгийн дугуйн холбооноос санал иржээ5 сар 29. 17:35Гүнж Кейт Миддлтон яагаад гурван бөгж зүүдэг вэ?5 сар 29. 17:30Суултуурын тагийг хаалгүй ус татахад вирус, нян 6 метр хүртэл зайд цацагддаг5 сар 29. 17:20Мексикийн эрэг орчим 200 жилийн өмнө живсэн хөлөг онгоц олджээ5 сар 29. 17:10Ухаант ардын нууц: Зэс эрдэнийн увдис5 сар 29. 17:05Карантины үеэр кино үзэцгээе №53: БРИГАДА5 сар 29. 17:00Lady Gaga, Blackpink-ийн бүтээлийг цацагдсан даруйд нь 4 сая хүн үзжээ5 сар 29. 16:55COVID-19 ба "Токио-2020" зуны олимп, паралимпийн наадам5 сар 29. 16:50Зочид буудлуудын нийгэмлэгтэй холбогдох хахуулийн хэргийг шалгаж эхэлжээ5 сар 29. 16:45КДРАМ: Жүжигчин Пак Бу Ён эргэн ирэлтээ хийнэ5 сар 29. 16:40Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд “авъяаслаг хүүхдүүд” уралдаан зохион байгуулагдлаа5 сар 29. 16:37Ромын эзэнт гүрний үеийн шигтгэмэл шал олджээ5 сар 29. 16:3590 настай эмээ хүүгээ цагдаад баригдахаас аврахыг оролджээ5 сар 29. 16:30Гэртээ байлгаж болохгүй 9 зүйл5 сар 29. 16:25Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэж буй 10 эрэгтэй тутмын зургаа нь 25-39 насныхан байна5 сар 29. 16:20АНУ Хятад оюутнуудын визийг цуцалж магадгүй5 сар 29. 16:15Европын холбооноос улсын төсөвт 50,8 сая еврогийн дэмжлэг үзүүллээ5 сар 29. 16:11Өвөр Монголын элсэн цөлд цагаан будаа тарьж байна5 сар 29. 16:106G сүлжээг туршиж эхэллээ5 сар 29. 16:00БНСУ-д халдварын 58 тохиолдол шинээр илэрчээ5 сар 29. 15:50Шинэ Зеландад коронавирусээр халдварласан ганцхан өвчтөн үлджээ5 сар 29. 15:40
© 2008 - 2020 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.